• اين راه ... راه حرف نيست راه عمل است و فقط با عمل بايد پيشرفت كرد.
  • ما فقط يك خواسته داريم: ما را موفق بدارد كه آنچه او می‌خواهد به جا بياوريم، خواسته‌ی ما خواسته‌ی او باشد.
  • كسی كه برود گوشه‌ای بنشيند و خود را از همه چيز محروم كند و بگويد پرهيزكارم، درست نيست. اگر در اجتماع بود و پرهيزكاری كرد، حساب می‌شود.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.
  • کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • طی طريق معنوی به دو چيز خلاصه می‌شود: توجه به مبدأ، نيكی به خلق.
  • تصادف و اتفاق وجود ندارد و هر چيزی علت و سببی دارد.
  • حقیقت، احتیاج به دلیل و برهان ندارد، خودش دلیل خودش است.
  • ما كار به دين كسی نداريم، انسانيت واقعی را از او انتظار داريم. يعنی خلق نيك، مرام نيك و نيت نيك از شخص می‌خواهيم، حالا هر كس باشد.
  • انسان خلوت را بايد در قلب خود بجويد.