• انسان خلوت را بايد در قلب خود بجويد.
  • قلب پاکان جای محبت و نورافروزی است، نه جای ظلمت و کینه‌توزی.
  • دائرمدار دنيا و زندگی، روی يك اصل است: حق ديگران را محترم شمردن.
  • کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.
  • انسان وقتی توانست در خود فرو رود همه چیز برایش کشف و روشن می‌شود.
  • موسيقی اثر عجيبی در همه چيز دارد حتی جمادات و نباتات.
  • كسی كه برود گوشه‌ای بنشيند و خود را از همه چيز محروم كند و بگويد پرهيزكارم، درست نيست. اگر در اجتماع بود و پرهيزكاری كرد، حساب می‌شود.
  • در عالم سلوك، خودخواهی، خودبينی و خودپسندی جزء بدترين عيوب‌اند.
  • طی طريق معنوی به دو چيز خلاصه می‌شود: توجه به مبدأ، نيكی به خلق.