• اين راه ... راه حرف نيست راه عمل است و فقط با عمل بايد پيشرفت كرد.
  • انسان واقعی کسی است که از خوشی دیگران خوشحال شود و در ناراحتی آنها غمخوارشان باشد.
  • انسان خلوت را بايد در قلب خود بجويد.
  • حتی كسی نيت خير داشته باشد، ولی برايش فراهم نشود كاری بكند، باز هم اجر دارد.
  • انسان بايد هميشه اتكايش به خودش باشد و منتظر كسی نباشد، خصوصاً در سير و سلوك.
  • کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • انسان وقتی توانست در خود فرو رود همه چیز برایش کشف و روشن می‌شود.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.
  • حقیقت، احتیاج به دلیل و برهان ندارد، خودش دلیل خودش است.
  • موسیقی خواص بی‌شماری دارد که بشر به بسیاری از آنها پی‌ نبرده است.