• موسیقی خواص بی‌شماری دارد که بشر به بسیاری از آنها پی‌ نبرده است.
  • اين راه ... راه حرف نيست راه عمل است و فقط با عمل بايد پيشرفت كرد.
  • در دو چیز برایم فوت وقت نشد، تنبور و سلوک معنوی.
  • کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • انسان بايد طوری زندگی كند كه هيچ وقت احتياج نداشته باشد چيزی از كسی پنهان كند.
  • اين مكتب، مانند طب جديدی است كه بعد از ساليان متمادی رياضت و تجربه و تحقيق دريافتم بايد اين‌طور باشد. در حقيقت تجربياتی است كه خودم به دست آوردم.
  • دائرمدار دنيا و زندگی، روی يك اصل است: حق ديگران را محترم شمردن.
  • موسيقی اثر عجيبی در همه چيز دارد حتی جمادات و نباتات.
  • انسان بايد هميشه اتكايش به خودش باشد و منتظر كسی نباشد، خصوصاً در سير و سلوك.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.