• کلید فتح باب تمام مقامات معنوی، اراده است.
  • حقیقت، احتیاج به دلیل و برهان ندارد، خودش دلیل خودش است.
  • انسان واقعی کسی است که از خوشی دیگران خوشحال شود و در ناراحتی آنها غمخوارشان باشد.
  • موسیقی خواص بی‌شماری دارد که بشر به بسیاری از آنها پی‌ نبرده است.
  • اين مكتب، مانند طب جديدی است كه بعد از ساليان متمادی رياضت و تجربه و تحقيق دريافتم بايد اين‌طور باشد. در حقيقت تجربياتی است كه خودم به دست آوردم.
  • دائرمدار دنيا و زندگی، روی يك اصل است: حق ديگران را محترم شمردن.
  • طی طريق معنوی به دو چيز خلاصه می‌شود: توجه به مبدأ، نيكی به خلق.
  • در دو چیز برایم فوت وقت نشد، تنبور و سلوک معنوی.
  • تنبور، خود زبان خاصی دارد و در حین ذکر، با فکر همراهی می‌کند.
  • كسی كه برود گوشه‌ای بنشيند و خود را از همه چيز محروم كند و بگويد پرهيزكارم، درست نيست. اگر در اجتماع بود و پرهيزكاری كرد، حساب می‌شود.