• اين راه ... راه حرف نيست راه عمل است و فقط با عمل بايد پيشرفت كرد.
  • تنبور، خود زبان خاصی دارد و در حین ذکر، با فکر همراهی می‌کند.
  • ما فقط يك خواسته داريم: ما را موفق بدارد كه آنچه او می‌خواهد به جا بياوريم، خواسته‌ی ما خواسته‌ی او باشد.
  • هر چقدر داناتر باشد و درک آن مقام عظیم الهی را کرده باشد، خودش را حقیرتر می‌بیند.
  • در دوران قضاوتم، روی روان‌شناسی می‌رفتم، یعنی همیشه در صدد اصلاح مجرمین برمی‌آمدم نه در صدد اذیتشان.
  • دائرمدار دنيا و زندگی، روی يك اصل است: حق ديگران را محترم شمردن.
  • ما كار به دين كسی نداريم، انسانيت واقعی را از او انتظار داريم. يعنی خلق نيك، مرام نيك و نيت نيك از شخص می‌خواهيم، حالا هر كس باشد.
  • تصادف و اتفاق وجود ندارد و هر چيزی علت و سببی دارد.
  • موسیقی خواص بی‌شماری دارد که بشر به بسیاری از آنها پی‌ نبرده است.
  • طی طريق معنوی به دو چيز خلاصه می‌شود: توجه به مبدأ، نيكی به خلق.