شعار دینی

شعار دینی من این است که:

– نسبت به همه مهربان باشم،

– در حق تمام مردم خیرخواه باشم،

– هرگز در صدد انتقام بر نیایم و بد کسی را نخواهم،

– همیشه در صدد خدمت باشم، مخصوصاً نسبت به اشخاصی که به من بدی می‌کنند، حتی نمی‌گذارم قلباً هم رنجش کسی از دلم بگذرد.

در مقابل انجام وظیفه بسیار سخت‌گیر هستم، نسبت به خودم بیشتر سخت‌گیر هستم و یادم نمی‌آید برای امور شخصی به کسی خواهش کرده باشم یا از قدرت خودم استفاده کرده باشم.

اصول عقاید

گر بخواهی پی بری از اصل دین
این اصول است و عقاید برگزین
اولاً، ایمان بیاور زان خدا
هست بی همتا و فرد، نامرئیا
بی شریک است و نزاد و لایموت
بهر تعریفش همین بس در ثبوت
ثانیاً، موجود هر چه هر زمان
نیک دان، چون بد نباشد ز اصل، آن
گر عمل بد شد کسی، بد آن عمل
تو بکوش بر محو مثلش ماحصل
نیکوان هم هر کسی در هر مقام
گشت معروف، بر تو واجب احترام
ثالثاً، در هر زمان و هر مکان
آنچه نیکویش بدانند عاقلان
انتظام و حفظ آسایش شود
بهر مردم، مصدرش از حق بود
تو عمل کن بر خود و بر دیگران
ضد آن را چیست دوری جو از آن
بعد از آن هر مذهبی کردی قبول
آن که نبود بر خلاف این اصول
هست جایز، لیک شرطش این بدان
با عقیده کن عمل ز احکام آن
نورعلی تحقیق کرد و یافت این
جوهر ادیان باشد و ز یقین